Kvalitet & Arbetsmiljö

Inom Nordschakt bedriver vi krossning av berg och maskinarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi uppfyller föreskrifter och gällande normer. Arbetsmiljön i Nordschakt ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.